Respuestas

2012-03-13T01:11:43+01:00

1/2x = 3/4 | : 1/2

x = \frac{3}{4}:\frac{1}{2}

x = \frac{3}{4}x\frac{2}{1}

x = \frac{6}{4}

x = \frac{3}{2}

x = 1\frac{1}{2}