Respuestas

2012-10-12T07:10:31+02:00

Hola,

 

\frac{-2}{3}-\frac{5}{6}

 

=\frac{-4-5}{6}

 

=\frac{-9}{6}

 

=\frac{-3}{2}

 

Suerte =D