Respuestas

2014-01-30T14:21:50+01:00
       Ab  x h
V = ------------
          3


3V  
----- = Ab
  h

3(210)
----------- = Ab
  15

42cm^2 = AbAb = Area del hexagono
P= 6 x lado

        perimetro  x apotema
Ab=---------------------------------
                      2

     2Ab
----------------  = apotema
 perimetro


2 (42)
----------- = apotema
 48


1,75 =apotema