Respuestas

2014-01-14T04:07:37+01:00
Igualamos la ecuación a cero.

 x^{2} - 13x - 130 = 0

No podemos factorizarla, entonces aplicamos la fórmula cuadrática:

x =  \frac{-b+- \sqrt{ b^{2}-4ac}}{2a}

Donde:
a: 1     ;    b: -13    ;   c: -130
Reemplazo los valores en la fórmula cuadrática:

x =  \frac{-(-13)+- \sqrt{ (-13)^{2}-4(1)(-130)}}{2(1)} \\  \\  x =  \frac{13+- \sqrt{169+520}}{2}  \\  \\ x =  \frac{13+- \sqrt{689}}{2} \\  \\ x1= \frac{13+ \sqrt{689}}{2} \\  \\ x2= \frac{13- \sqrt{689}}{2}

gracias, me ha sido de gran ayuda ! :D