Respuestas

2013-11-22T01:24:44+01:00
B.h=Area

 \frac{2}{5}.h= \frac{7}{3}

h= \frac{ \frac{7}{3} }{ \frac{2}{3} }

h= \frac{35}{6} o  5.8  o  5 \frac{5}{6}