Respuestas

2012-05-21T03:40:53+02:00

=\frac{2}{5}\frac{1}{2 -1}(\frac{6}{5})^{2} \frac{1}{4} (10)^{-1}

\frac{2}{5}\frac{36}{25}\frac{1}{4} x -\frac{1}{10}

 

\frac{2}{5}\frac{72}{125}

 

= -\frac{22}{125}