Respuestas

2013-10-09T02:22:35+02:00
Sümaa wayuuwaa.-I-
¡Kettaasü etnaa amüin!
a´ waat (ü) shi Wayuu,
müliash(i) kai nipialu´u
achunt (u) shi Taashee:
sheema p (ü) las (ü) kaa anüliaa
eimolojoosü
tü ka´ ünüralaaka
Kanajüs (ü) s (u) chukuwa´a.
II-
Emetul (u) wekiisa:
‘Kettaaipa müliaa!
Koumainkan (ü) wamaairua,
Watchin shia paa´inwaa;
Chayaa Lipunaajee
M(u) lo´ukai Ku´ yamai,
Nütütüle´era aa´inchii
Wayakanairua.
III-
Kottusu akuwa´ipaa
Chejee iipünaa,
Supushuwa´(a) (A) meriika)
Waneepias (ü) Woumain;
Müleka shiitaale
Etnaakaa amüin.
Jüshara Karaaka
Aapakaa anaa.
muchas gracias angiec1803 me sirvio de mucho
de nada