Respuestas

2012-01-03T16:36:27+01:00

h=30m

g=10N/kg

 

t=?

 

h=1/2gt2/*2

2h=gt2/:g

t2=2h/g/

t=2h/g

 

t=2*30m:10N/kg

t=6s2

t=2,449s=2,45s 

 

2012-01-03T19:34:01+01:00

h= 30

g= -9.8 m/s

t=?

h=1/2gt2/2

2h=gt2:g

t2=2h/g

t=2hG

t=2x 30m :10n/g

t=6 x2

t=2,449s=2'45