Respuestas

2011-12-15T10:41:55+01:00

2K + S ---> K2S 
78g K --- 32g S
40g K --- x g S
x= 16,41 

mK2S= 110g
78g K --- 110g K2S 
40g K --- x g K2S
x= 56,41g