Respuestas

2013-05-27T18:06:20+02:00
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z

a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q ,r, s, t, u, x, y, z
2013-05-27T18:41:44+02:00


A  α   alpha                    I     ι      iota                    P     ρ     rho
B  β   beta                      K   κ     kappa                 Σ     σ     sigma
Γ   γ   gamma                 Λ   λ    lambda               T     τ      tau
Δ  δ   delta                     M   μ    mi                      Y    υ      ipsilon
E  
ε   epsilon                 Ν   v     ni                       Φ    φ     fi
Z   ζ  dseta                     Ξ   ξ     xi                       X    χ      khi
H      eta                        O   o     omicrón             Ψ    ψ       psi
Θ  θ  theta                     Π   π     pi                      Ω     ω     omega

espero haberte ayudado