Respuestas

2013-03-27T02:18:39+01:00
2013-03-27T02:38:58+01:00

          
               /\                          
             /    \                             
       x   /       \ x                           
          /          \                                                                   
        /______\                          
           3 cm                               
                                       
perímetro = 3 + x + x                         
perímetro = 18

3 + x + x = 18
       2x = 15
        x = 15/2
        x = 7.5