Respuestas

2012-03-26T00:00:51+02:00

                                                |--ab--|--2ab--|--3ab--|

                                                .______.______.______.

                                                A          B        C         D

                                               |_________72_________|

 

ab+2ab+3ab=72              por lo tanto AB=12;  BC= 2AB >> 24;  CD=3AB>> 36

6ab=72                            12+24+36=72   

ab=12