×

Ayuda gratis con tus tareas

¿Por qué registrarte en Brainly?

  • pregunta acerca de tu tarea
  • no solo respondemos, también te explicamos
  • encuentra tareas similares

Respuestas

2013-10-09T02:22:35+02:00
Sümaa wayuuwaa.-I-
¡Kettaasü etnaa amüin!
a´ waat (ü) shi Wayuu,
müliash(i) kai nipialu´u
achunt (u) shi Taashee:
sheema p (ü) las (ü) kaa anüliaa
eimolojoosü
tü ka´ ünüralaaka
Kanajüs (ü) s (u) chukuwa´a.
II-
Emetul (u) wekiisa:
‘Kettaaipa müliaa!
Koumainkan (ü) wamaairua,
Watchin shia paa´inwaa;
Chayaa Lipunaajee
M(u) lo´ukai Ku´ yamai,
Nütütüle´era aa´inchii
Wayakanairua.
III-
Kottusu akuwa´ipaa
Chejee iipünaa,
Supushuwa´(a) (A) meriika)
Waneepias (ü) Woumain;
Müleka shiitaale
Etnaakaa amüin.
Jüshara Karaaka
Aapakaa anaa.
muchas gracias angiec1803 me sirvio de mucho
de nada
El cerebrito
  • El cerebrito
  • Ayudante
¿No estás seguro de la respuesta?
Aprende más con Brainly!
¿Dudas con las tareas?
¡Recibe ayuda de otros estudiantes!
  • El 80% de las preguntas recibe respuesta en menos de 10 minutos
  • No sólo respondemos también explicamos!
  • Calidad asegurada por nuestros moderadores